Fotovoltaické systémy typu ON GRID

Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými kolektory je v tomto případě dodávána do veřejné distribuční sítě. Kolektory jsou napojeny na střídač, který mění stejnosměrné napětí na střídavé - viz obrázek vpravo. Střídač v systému plní ještě několik dalších důležitých funkcí: galvanicky odděluje stejnosměrný rozvod od střídavého, mění frekvenci proudu, fázuje jej na sinusový průběh elektřiny v distribuční soustavě, upravuje výstupní napětí na napětí 220 V nebo vyšší a v případě poruchy odpojí fotovoltaický systém od distribuční sítě. V neposlední řadě umí střídač také nalézt maximum na výkonové křivce kolektoru, tedy určit a nastavit optimální kombinaci výše výstupního proudu a napětí tak, aby výkon z fotovoltaického systému byl maximalizován - viz druhý obrázek vpravo. Změna intenzity slunečního záření totiž mění výši vyrobeného proudu, zatímco změna teploty okolí fotovoltaického kolektoru mění výši napětí. Kromě dalších propojovacích prvků je systém osazen ještě elektroměrem, který měří množství vyrobené elektřiny. V porovnání se systémy OFF GRID jsou systémy ON GRID v Evropě více rozšířené.


Dva způsoby využití systému ON GRID

Majitel fotovoltaického systému typu ON GRID muže elektřinu buď prodávat za výkupní ceny majiteli distribuční sítě nebo ji může využívat pro vlastní potřebu a prodávat pouze přebytky - tento způsob je schematicky znázorněn na třetím obrázku vpravo. V České republice se začíná rozšiřovat prve zmíněný způsob využití, kdy investoři investují prostředky do rozsáhlých fotovoltaických elektráren. Výkupní ceny jsou každý rok stanovovány Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). V případě, že majitel fotovoltaického systému chce vyrobenou energii využít pro svou vlastní potřebu a prodávat pouze nespotřebované přebytky, existuje v rámci České republiky koncept tzv. zelených bonusů. Jde o cenu, za kterou je majitel distribuční sítě povinen odkoupit přebytečnou energii, přičemž výše těchto bonusů je opět každoročně stanovována Cenovým rozhodnutím ERÚ. Nevýhoda nižší sazby zelených bonusů oproti sazbě výkupních cen elektřiny je kompenzována skutečností, že v případě zelených bonusů majitel fotovoltaického systému nemusí platit tržní cenu za tu část jím spotřebované elektřiny, kterou je schopen vyrobit fotovoltaickým systémem a nemusí ji tudíž odebírat z distribuční sítě za tržní cenu. V takovém systému je potřeba mít nainstalován čtyřkvadrantní elektroměr, který umožňuje měřit jak množství energie dodané z distribuční sítě do objektu tak množství dodané z objektu do distribuční sítě.

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Fotovoltaický systém typu ON GRID
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)Výstupní napětí a výstupní proudKliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Systém se spotřebou energie a prodejem přebytků
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)